กำลังอัดแกนเดียวและกำลังแรงดึงทางอ้อมของขยะหินคลุกผสมซีเมนต์ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

  • ปัญญา สุวรรณกลาง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
  • สุภัณกฤษ ชาชำนาญ
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
คำสำคัญ: ชั้นพื้นทาง, ขยะหินคลุกผสมซีเมนต์, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก

บทคัดย่อ

   งานวิจัยนี้ศึกษากำลังอัดแกนเดียวและกำลังแรงดึงทางอ้อมของขยะหินคลุกผสมซีเมนต์ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก โดยใช้ปริมาณวัสดุประสานร้อยละ 1, 3 และ 5 ของน้ำหนักดินแห้ง ทดสอบกำลังอัดแกนเดียวและกำลังแรงดึงทางอ้อมของตัวอย่างที่อายุบ่ม 7 วัน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่ากำลังรับแรงอัดแกนเดียวและกำลังแรงดึงทางอ้อมของตัวอย่างขยะหินคลุกผสมซีเมนต์ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่กำลังรับแรงอัดแกนเดียวและกำลังแรงดึงทางอ้อมของตัวอย่างขยะหินคลุกผสมซีเมนต์ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีค่าสูงกว่าตัวอย่างขยะหินคลุกผสมซีเมนต์ปรับปรุงด้วยปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปริมาณปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมมีค่าเท่ากับร้อยละ 3 สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ซึ่งให้ค่ากำลังอัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานกรมทางหลวง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้