กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประเมินกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ผิวทางแอสฟัลต์รีไซเคิลเป็นมวลรวมหยาบ Download Download PDF