การพัฒนาแอปพลิเคชั่นประมวลภาพถ่ายวีดีโอเพื่อใช้วัดความเร็วการไหลผิวน้ำ

  • สมพินิจ เหมืองทอง สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  • วินัย เชาวน์วิวัฒน์
  • โกวิท บุญรอด
  • หริส ประสานฉ่ำ
  • ขนิษฐา ชัยบรรดิษฐ
คำสำคัญ: แอปพลิเคชั่น, ภาพถ่ายวีดีโอ, ความเร็วการไหลที่ผิว

บทคัดย่อ

การตรวจวัดความเร็วการไหลในทางน้ำธรรมชาติมีความซับซ้อน ใช้เวลานาน และยุ่งยาก ประกอบกับเครื่องมือมีราคาแพง ค่าใช้จ่ายการตรวจวัดค่อนข้างสูง ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้และความชำนาญ รวมถึงการวิเคราะห์ผลใช้เวลานาน วัตถุประสงค์ของบทความวิชาการพัฒนาแอปพลิเคชั่นประมวลภาพถ่ายวีดีโอเพื่อใช้วัดความเร็วการไหลผิวน้ำ กรณีศึกษาในลำน้ำชี และวัดความเร็วการไหลด้วยเครื่องวัดโปรไฟล์ความเร็วกระแสน้ำแบบดอปเปลอร์ จำนวน 3 ชุดการทดสอบ ผลการศึกษา ค่าความเร็วการไหลที่ผิวน้ำจากการวัดด้วยแอปพลิเคชั่นเฉลี่ย 0.72, 0.75, และ 0.69 เมตรต่อวินาที เมื่อประมวลผลความเร็วการไหลจากภาพถ่ายวีดีโอบนสมาร์ทโฟน โดยใช้วัชพืชสีเขียว วัชพืชสีเหลือง และขอนไม้ ตามลำดับ ส่วนค่าความเร็วการไหลที่ผิวน้ำวัดจากเครื่องวัดโปรไฟล์ความเร็วกระแสน้ำแบบดอปเปลอร์เฉลี่ย 0.75 เมตรต่อวินาที ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การวัดความเร็วการไหลที่ผิวน้ำด้วยแอปพลิเคชั่นประมวลภาพถ่ายวีดีโอบนสมาร์ทโฟนเป็นวิธีการที่ไม่ซับซ้อน การใช้งานมีความสะดวก รวดเร็ว และได้ค่าใกล้เคียงกับเครื่องมือมาตรฐาน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้