กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อิทธิพลของสารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษและไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียต่อสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของส่วนผสมมอร์ตาร์ Download Download PDF