การพัฒนาโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อการทำนายระดับน้ำบาดาลในพื้นที่อ่อนไหว

  • วิรัญจ์ จุลไกลวัลสุจริต
  • ดร.พิณิช ธนชัยโชคศิริกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • อุมา สีบุญเรือง
คำสำคัญ: โครงข่ายประสาทเทียม, การพยากรณ์ระดับน้ำบาดาล, การค้นหาแหล่งน้ำบาดาล

บทคัดย่อ

การพัฒนาน้ำบาดาลมีประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และด้านธุรกิจ การเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อนำมาใช้เป็นแหล่งน้ำดิบและการขุดเจาะบ่อสังเกตการณ์เพื่อตรวจสอบความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและคุณภาพของน้ำบาดาลจำเป็นต้องมีการลงทุนมหาศาล พื้นที่ที่มีทรัพยากรจำกัดและมีความอ่อนไหวสูงจะทำให้การพัฒนาบ่อบาดาลต้องมีการพิจารณาและวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ ดังนั้นระบบโครงข่ายประสาทเทียมจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการตรวจสอบระดับน้ำบาดาล และวางบ่อบาดาลในตำแหน่งที่เหมาะสม ให้ได้น้ำบาดาลที่มีปริมาณมาก และมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ ตัวแปรที่นำมาพิจารณาคือ ข้อมูลสำรวจทางภูมิประเทศ อุทกธรณีวิทยา สภาพแวดล้อม กฎหมายของน้ำบาดาล และมาตรฐานการขุดเจาะและสำรวจน้ำบาดาลในไทย นำเข้าสู่ระบบโครงข่ายประสาทเทียม แบบจำลองมีการปรับเทียบและสอบทานแบบจำลองจนได้ค่าสหสัมพันธ์ที่มีค่าสูงเพียงพอสำหรับการใช้ทำนายระดับน้ำบาดาล และตำแหน่งการวางบ่อบาดาลในตำแหน่งที่เหมาะสม สอดคล้องกับตัวแปรต้นที่นำมาพิจารณา ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำจืดจากน้ำผิวดิน หรือบริเวณที่อยู่ห่างไกลเขตชลประทาน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมแหล่งน้ำ

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้