ประสิทธิภาพการเสริมกำลังจุดต่อเสา – คานผสมเศษคอนกรีตย่อยโดยใช้ระบบแผ่นเหล็กเหนียวอัดแรงรัดรอบภายหลัง

  • ภัคจิรา อ่อซ้าย สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • สิริลักษณ์ ใจห้าว
  • กรวิชญ์ ชูหอยทอง
  • สุทศัน์ แก้วชุม
  • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
คำสำคัญ: จุดต่อเสา-คาน, แผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง, เสริมกำลัง, แผ่นดินไหว

บทคัดย่อ

       การศึกษานี้เป็นศึกษาการทดลองประสิทธิภาพของข้อต่อคานและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กกำลังอัดต่ำด้วยเศษคอนกรีตย่อยที่เสริมด้วยสายรัดโลหะแบบตึงรัดรอบภายหลัง (PTMS) จุดมุ่งหมายของงานนี้มีอยู่สองประการ (1) เพื่อกำหนดประสิทธิภาพของการเสริมแรงการเชื่อมต่อของเสา-คานด้วยโปรไฟล์การเสริมแรงไม่เพียงพอโดยใช้ PTMS และ (2) เพื่อสร้างการวิเคราะห์องค์ประกอบไฟไนต์แบบไม่เชิงเส้นเพื่อกำหนดประสิทธิภาพของการเสริมแรงของเสาภายใต้โหลดแบบไซคลิก ในตัวอย่างแรกชิ้นงานทดสอบที่มีรายละเอียดการเสริมแรงต่ำกว่ามาตรฐานตาม ACI 318-05 ได้รับการทดสอบภายใต้แรงแผ่นดินไหวเพื่อกระตุ้นให้เกิดรอยแตกร้าวแรก ในขณะที่ในตัวอย่างที่สองชิ้นงานทดสอบได้รับการเสริมความแข็งแรงด้วยสายรัดโลหะแบบตึงรัดรอบภายหลัง (PTMS) ที่โซนเชื่อมต่อคานและเสาทำการทดสอบในตัวอย่างที่สอง

       จากผลการทดสอบเทคนิค PTMS ประสบความสำเร็จอย่างมากในการเสริมแรงคอนกรีต มีราคาถูก สะดวก และใช้ง่าย โหลดสูงสุดและต่ำสุดในชิ้นงานทดสอบแบบไม่เสริมแรงคือ +2.16 และ -1.91 ตันตามลำดับ เมื่อโหลดตัวอย่างมีการเสริมแรงสูงสุดและต่ำสุดคือ +3.10 และ -2.72 ตัน ตามลำดับ ระยะการเคลื่อนตัวที่ 3.70 มม. และความกว้างของรอยแตกประมาณ 1.0 – 2.0 มม. พบว่าเมื่อใช้การเสริมแรงรอยแตกร้าว ลักษณะการแตกร้าวจะพบได้น้อยและความกว้างของรอยแตกก็ใกล้เคียงกัน

 

 

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง