ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยขนาดกลางในพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่

  • พันชั่ง ป้องปัดโรคา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • สันติ เจริญพรพัฒนา
  • สุทธิ ภาษีผล วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: ความสำเร็จของโครงการ, ที่อยู่อาศัยขนาดกลาง, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, พื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่

บทคัดย่อ

ปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีมูลค่าสูงและมีการแข่งขันกันมากขึ้นรวมทั้งมีผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายฝ่าย เช่น บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมา บริษัทเครดิต สถาบันการเงิน ผู้ลงทุน และลูกค้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนาการแข่งขันในพื้นที่ชานเมืองหรือนอกเขตเมืองใหญ่มากขึ้นตามการกระจายตัวของความเจริญและลักษณะการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบัน การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของโครงการ ได้แก่ กระบวนการพัฒนาโครงการ คุณภาพ ต้นทุน และทำเลที่ตั้ง เป็นต้น โดยใช้โมเดลแบบซิปป์และการทบทวนวรรณกรรมในการกำหนดปัจจัยที่ใช้เปรียบเทียบ และใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้น (AHP) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดกลางในพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการที่อยู่อาศัยขนาดกลางในพื้นที่นอกเขตเมืองใหญ่มากที่สุดคือ ปัจจัยด้านการเงิน สำหรับปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อโครงการมากที่สุดคือ ทำเล ที่ตั้ง สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ซึ่งผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ช่วยในการกำหนดแผนการดำเนินการของโครงการเพื่อให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง