การศึกษาผลของจำนวนและตำแหน่งในการติดตั้งแอร์แวต่อแรงดันในระบบส่งน้ำ

  • ยุทธศักดิ์ อนันตเดชศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  • พนิดา สีมาวุธ
คำสำคัญ: แอร์แว, ความดัน, ท่อเปล่า

บทคัดย่อ

แอร์แว คืออุปกรณ์เสริมที่เกษตรกรคนไทยนิยมติดตั้งในระบบสูบส่งน้ำซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้การสูบน้ำไปได้ไกลและเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อการจัดการการติดตั้งแอร์แวให้เป็นไปตามตามความเหมาะสม บทความนี้ขอนำเสนอการศึกษาผลของจำนวนและตำแหน่งในการติดตั้งแอร์แว ต่อความดันในระบบส่งน้ำโดยใช้ต้นแบบจากกรมชลประทานมาศึกษาโดยการเพิ่มจำนวนแอร์แวจาก 2 ตัว เป็น 3 ตัว ซึ่งค่าอัตราการไหลที่เหมาะในการใช้งานอยู่ในช่วง 160 ถึง 400 ลิตรต่อนาที โดยการทดลองนั้นจะปรับเปลี่ยนอัตราการไหลที่แตกต่างกัน 5 ค่า จากการทดลองพบว่าการติดตั้งโดยใช้แอร์แว 1 ตัว, 2 ตัว, และ 3 ตัว ให้ค่าความดันในท่อส่งน้ำไม่แตกต่างจากท่อเปล่า หากพิจารณาในแง่ของการไหลพบว่าการใช้แอร์แว 3 ตัว จะช่วยดักอากาศที่อยู่ในเส้นท่อได้มากขึ้นทำให้ลดความผันผวนของอัตราการไหลได้ดีกว่ากรณีอื่นๆ ในส่วนของระยะในการติดตั้งแอร์แวที่เหมาะสมควรติดตั้งแอร์แวตัวแรกที่ระยะห่างจากปั๊ม 1.5 เมตร นอกจากนี้ยังพบว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับควบคุมประตูน้ำเพื่อเลี้ยงความดันในท่อส่งน้ำให้สามารถส่งน้ำได้ไกลขึ้นโดยการปิดประตูน้ำ 7 วินาที และ เปิดประตูน้ำภายใน 5 วินาที

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้