การศึกษาความพึงพอใจการซื้อวัสดุก่อสร้างในระบบออนไลน์ (กรณีศึกษากรุงเทพมหานครและปริมณฑล)

  • ธนาวรรธน์ สียงค์พะเนา ภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยี
  • วุฒิชัย ชาติพัฒนานันท์
คำสำคัญ: ออนไลน์, วัสดุก่อสร้าง, ความพึงพอใจ

บทคัดย่อ

ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงการเผชิญกับโลกระบาดโควิด 19 ทำให้เกิดรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างระบบออนไลน์ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในระบบออนไลน์ โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจำนวน 400 คนกำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS จากผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 30-40 ปีมีสถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงานของบริษัทรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ต่อเดือน 15,000-30,000บาท สืบค้นข้อมูลจาก Google ในการหาร้านค้า หัวหน้างานเป็นผู้มีส่วนตัดสินใจซื้อเป็นหลัก จำนวนเงินสูงสุดในการซื้อแต่ละครั้งในรอบ1ปีอยู่ระหว่าง 30,000-50,000บาท มีการใช้บริการมากกว่า 10ครั้งในรอบ 1ปี การชำระเงินส่วนใหญ่โอนเข้าบัญชีธนาคาร มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการซื้อ ระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.607 การทดสอบสมมุติฐานพบว่าปัจจัยส่วนบุคลที่ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อวัสดุก่อสร้างในระบบออนไลน์ไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลที่มี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจในการเลือกซื้อ วัสดุก่อสร้างในระบบออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้