การวิเคราะห์วิธีโมดัลแบบประมาณของโครงสร้างรับแรงพลศาสตร์

  • ทฤษฎี สิงห์ศิลารักษ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คำสำคัญ: การวิเคราะห์แบบประมาณ, การวิเคราะห์วิธีโมดัล, อาคารหลายชั้น

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาวิธีการวิเคราะห์โมดัลแบบประมาณของอาคารหลายชั้น พิจารณาผลของโหมดรูปร่างระดับสูงตามโหมดรูปร่างของน้้าหนักกระท้าและความถี่ของน้ำหนักกระทำ การวิเคราะห์ผลตอบสนองของอาคารสูงมีหลายโหมดรูปร่างการวิเคราะห์โดยรวมผลทุกโหมดการสั่นอาจทำให้เสียเวลานานในการวิเคราะห์ใช้หน่วยความจ้าของคอมพิวเตอร์มากและเพิ่มความถูกต้องของผลตอบสนองไม่มาก จึงนิยมใช้การวิเคราะห์แบบประมาณสามารถทำโดยใช้ผลตอบสนองในช่วงโหมดการสั่นต่ำมาบวกกัน เช่น โหมดแรก สองโหมดแรก สามโหมดแรก งานวิจัยนี้จะตรวจสอบความประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ดังกล่าว ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคืออาคารห้าชั้นจำลองการวิเคราะห์โดยแบบจำลองอาคารห้าองศาอิสระวิเคราะห์โดยวิธีโมดัล โดยจะเปลี่ยนแปลงความถี่
แรงกระท้าแบบคาบและเปลี่ยนรูปแบบแรงกระท้า การค้านวณเชิงตัวเลขใช้วิธีของนิวมาร์ค ผลลัพธ์ของวิธีการที่เสนอมีความถูกต้องกว่าวิธีประมาณอื่น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง