การศึกษาจำนวนลิ้นทิ้งน้ำที่มีผลต่อการเพิ่มอัตราการสูบของเครื่องตะบันน้ำ

  • ภูวดล พรหมชา 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
  • บุษริน เป็งใจ
  • สิทธินนท์ คล้ายแท้
  • ธิติวัฒน์ จีนจรรยา
คำสำคัญ: อัตราการสูบน้ำ, ความถี่การตะบัน, ความดัน, ประสิทธิภาพ

บทคัดย่อ

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มอัตราการสูบของเครื่องตะบันน้ำ โดยทำการศึกษา 3 ชุดทดลองย่อยประกอบด้วย การทดลองเครื่องตะบันน้ำตามแบบของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การดัดแปลงเครื่องตะบันน้ำสวทช. แบบเพิ่มจำนวนลิ้นทิ้งน้ำ 2 ตัวแบบอนุกรม (2CS) และ 3 ตัวแบบอนุกรม (3CS) โดยระดับถังจ่ายน้ำทางเข้าสูง 2.15 เมตร และระดับถังน้ำปลายทางสูง 4.45 เมตร ผลการทดลองเครื่องตะบันน้ำต้นแบบจากสวทช. บันทึกอัตราการสูบ 7.87  ลิตรต่อนาที ประสิทธิภาพร้อยละ 63 ขณะที่ชุดการทดลองเครื่องตะบันน้ำแบบเพิ่มจำนวนลิ้นทิ้งน้ำ 2 ตัวแบบอนุกรม (2CS) บันทึกอัตราการสูบ 13.30  ลิตรต่อนาที ประสิทธิภาพร้อยละ 52 และแบบเพิ่มจำนวนลิ้นทิ้งน้ำ 3 ตัวแบบอนุกรม (3CS) บันทึกอัตราการสูบเท่ากับ 16.48 ลิตรต่อนาที ประสิทธิภาพร้อยละ 51 จากงานวิจัยนี้พบว่าเมื่อทำการดัดแปลงเครื่องตะบันน้ำต้นแบบจากสวทช. โดยเพิ่มจำนวนลิ้นทิ้งน้ำเป็น 2 และ 3 ตัวแบบอนุกรม สามารถเพิ่มอัตราการสูบน้ำให้มากขึ้น 1.68 และ 2.09 เท่า ตามลำดับ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมแหล่งน้ำ