การศึกษาเปรียบเทียบบริการรับส่งพัสดุเร่งด่วนวันถัดไป

  • ณิชากร ทองเปลว
  • ธนนันท์ พรรณสาร
  • ปภาวรินทร์ ผ่องใส
  • ปัณฑารีย์ เกียรติบัญชาชัย
  • อธิชา คำทะเนตร
  • ทิพจุฑา กลัดทอง
  • วรัญญา แสงอาคม
  • อรอุมา ศิริวัฒนกุล
  • รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปฐมศิริ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสำคัญ: บริการรับส่งพัสดุเร่งด่วน, บริการส่งวันถัดไป, สมรรถนะการให้บริการ, โลจิสติกส์, การศึกษาเปรียบเทียบ

บทคัดย่อ

ธุรกิจรับส่งพัสดุเร่งด่วนในประเทศไทยเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก ปัจจุบันมีภาคเอกชนเข้ามาให้บริการมากมาย บทความนี้รายงานผลการศึกษาเปรียบเทียบบริการรับส่งพัสดุเร่งด่วนของผู้ให้บริการเอกชนรายสำคัญสองราย ได้แก่ Kerry Express และ SCG Express โดยการทดลองเป็นลูกค้าเรียกใช้บริการส่งพัสดุในวันถัดไป (Next Day Service) ในเวลาเดียวกัน ให้มารับพัสดุชนิดเดียวกันจากต้นทางเดียวกันและไปส่งที่ปลายทางเดียวกันในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพบว่าบริการของ Kerry Express และ SCG Express มีความคล้ายคลึงกันเรื่องช่องทางการเข้าถึงบริการ ราคาค่าบริการ การดูแลรักษาสภาพพัสดุ และการรักษาสัญญาส่งพัสดุได้ในวันถัดไป แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดที่มีนัยยะต่อความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า เช่น ข้อกำหนดการต้องเป็นสมาชิก ระยะเวลารอคอยการมารับพัสดุ การกระจายพัสดุ ผลการศึกษานี้ยังสะท้อนจุดอ่อนในมุมมองของลูกค้าซึ่งควรได้รับการปรับปรุง ในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้า การบันทึกเวลาที่ไม่ตรงกับความจริง และการไม่สามารถกำหนดช่วงระยะเวลารอคอยการเข้ารับและการนำส่งพัสดุ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้