กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาการจัดการการจราจรบริเวณทางแยกที่มีรูปแบบต่างกันด้วยแบบจำลองด้านการจราจร Download Download PDF