การพัฒนาแบบจำลองการเกิดการเดินทางและการกระจายการเดินทางสำหรับอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

  • สรธร ศุภภิญโญพงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
  • อำพล การุณสุนทวงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: ความต้องการการเดินทาง, แบบจำลองการเกิดการเดินทาง, แบบจำลองการกระจายการเดินทาง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้เข้าใจถึงลักษณะ พฤติกรรม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการเดินทางของผู้เดินทางภายในพื้นที่อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และพัฒนาแบบจำลองการขนส่งและจราจรหรือแบบจำลองความต้องการในการเดินทางที่สามารถอธิบายการลักษณะและพฤติกรรมการเดินทางของผู้เดินทางในพื้นที่ศึกษาได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ทำการสืบค้นและรวบรวมมาจากโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (พ.ศ.2562) ที่จัดทำขึ้นโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทำแบบสัมภาษณ์ ณ ที่พักอาศัย (Home Interview Survey) จำนวนทั้งสิ้น 1,205 ครัวเรือน โดยในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าแบบจำลองการเกิดการเดินทาง (Trip Generation Model) ปัจจัยของที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างการเดินทางได้แก่ ขนาดของครัวเรือน, รายได้ครัวเรือน, การครอบครองยานพาหนะ, จำนวนนักเรียนในครัวเรือนและจำนวนคนทำงานในครัวเรือน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดึงดูดการเดินทางได้แก่ จำนวนประชากรและจำนวนที่นั่งนักเรียนในพื้นที่นั้น ๆ ในส่วนของแบบจำลองการกระจายการเดินทาง (Trip Distribution Model) พบว่าปัจจัยต้านการเดินทางในรูปแบบ Power function มีความเหมาะสมที่สุดในทุกวัตถุประสงค์การเดินทาง ยกเว้นการเดินทางรูปแบบการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยและอื่น ๆ (HBO) ที่ปัจจัยต้านการเดินทางในรูปแบบ Gamma function จะมีความเหมาะสมที่สุด

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์