การประมาณค่าของตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานด้วยดัชนีสมบัติของดินที่มีความเชื่อมแน่น

  • ฐิติศักดิ์ ชัชวาล
  • อัศนัย ทาเภา
  • อภิชิต คำภาหล้า
  • ภานุมาส เรื่องทิพย์
  • โกมิลย์ ชัยรัตนงามเดช
  • อนุกุล อ่างบุญตา
คำสำคัญ: ตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐาน, ดัชนีสมบัติ, การเจาะสำรวจชั้นดินทางวิศวกรรม, ความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์, การถดถอยเชิงเส้นพุหุคูณ

บทคัดย่อ

ค่าตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐาน เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบตอกทะลุทะลวงมาตรฐาน ซึ่งเป็นการทดสอบหนึ่งในการเจาะสำรวจชั้นดินทางวิศวกรรม ค่าตัวเลขทะลุทะลงมาตรฐานสามารถนำไปแบ่งประเภทของชั้นดินตามความแข็งหรืออ่อน และ แน่นหรือหลวม สำหรับดินที่มีความเชื่อมแน่นและดินไม่มีความเชื่อมแน่น ตามลำดับ ค่าตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานสามารถแปลงเป็นค่ากำลังต้านทานแรงเฉือนแบบไม่ระบายน้ำ กำลังรับแรงแบกทานของชั้นดิน หรือ ค่าการทรุดตัว ของฐานรากได้อย่างคร่าว ๆ บทความนี้ นำเสนอการประมาณค่าของตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานของดินที่มีความเชื่อมแน่นด้วยดัชนีสมบัติ โดยอาศัยความสัมพันธ์เชิงประสบการณ์ และ วิธีทางสถิติ ผลจากการศึกษาพบว่า ค่าตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานมีความสัมพันธ์กับดัชนีสมบัติอย่างมีนัยสำคัญ ผลจากการศึกษาสามารถประมาณค่าตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานจากดัชนีสมบัติของดินได้อย่างแม่นยำ มีค่า R2 เท่ากับ 0.996

เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
[1]
ชัชวาลฐ., ทาเภาอ., คำภาหล้าอ., เรื่องทิพย์ภ., ชัยรัตนงามเดชโ., และ อ่างบุญตาอ., “การประมาณค่าของตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐานด้วยดัชนีสมบัติของดินที่มีความเชื่อมแน่น”, ncce27, ปี 27, ฉบับที่ 1, น. GTE48-1, ก.ย. 2022.