การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประเมินโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ

  • ชาครีย์ บำรุงวงศ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
  • นพดล กรประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปรเมศวร์ เหลือเทพ
  • ธเนศ เสถียรนาม
คำสำคัญ: โครงสร้างพื้นฐานทางถนน, การประเมินโครงการ, เทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบการขนส่งทางถนนเป็นองค์ประกอบหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยในแต่ละปี หน่วยงานทางได้ดำเนินโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดที่สำคัญตามยุทธศาสตร์ชาติ อันได้แก่ การลดต้นทุนโลจิสติกส์ การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และการลดก๊าซเรือนกระจกบนท้องถนน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิผลของโครงการให้มีสภาพการจราจรที่คล่องตัว ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) สำหรับติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางถนนขนาดใหญ่ โดยได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอิน เทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things, IoT) และการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI) ร่วมกับการวิเคราะห์ภาพวิดีโอ (Video Analytics) มาช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ อาทิเช่น ปริมาณจราจร ความเร็วของยานพาหนะ ความขัดแย้งการจราจร ความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และปริมาณมลพิษทางอากาศ เป็นต้น การศึกษานี้ได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อติดตามและประเมินประสิทธิภาพของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนน ทางหลวงชนบท ปท.3004 จังหวัดปทุมธานี เป็นกรณีศึกษา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>