กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลของจำนวนและตำแหน่งในการติดตั้งแอร์แวต่อแรงดันในระบบส่งน้ำ Download Download PDF