อิทธิพลของเส้นใยมะพร้าวต่อกำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน

  • โชคชัย ขอมอบกลาง สาขาวิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์ สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
  • ชยกฤต เพชรช่วย
  • จักษดา ธำรงวุฒิ
  • เสริมศักดิ์ ติยะแสงทอง
คำสำคัญ: กำลังอัด, ปูนซีเมนต์, เถ้าปาล์มน้ำมัน, กำลังดัด, เส้นใยมะพร้าว

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาอิทธิพลของเส้นใยมะพร้าวต่อกำลังของมอร์ต้าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน โดยใช้อัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 50:50, 70:30 และ 90:10 อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ต่อเถ้าปาล์มน้ำมันเท่ากับ 100:0, 90:10, 80:20 และ 70:30 ปริมาณเส้นใยมะพร้าวร้อยละ 0, 1, 3, 5 และ 7 ของน้ำหนักวัสดุประสาน งานวิจัยนี้ทำการทดสอบกำลังอัด และกำลังดัดของมอร์ต้าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน และเส้นใยมะพร้าวที่อายุบ่ม 7 วัน พบว่าอัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสาน อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าปาล์มน้ำมัน และปริมาณเส้นใยมะพร้าวส่งผลต่อกำลังอัด และกำลังดัดของตัวอย่างมอร์ต้าผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน และเส้นใยมะพร้าว กำลังอัด และกำลังดัดของตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณวัสดุประสานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปฏิกิริยาไฮเดรชั่น อัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของตัวอย่างคืออัตราส่วนทรายต่อวัสดุประสานเท่ากับ 50:50 อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อเถ้าปาล์มน้ำมันเท่ากับ 90:10 และปริมาณเส้นใยมะพร้าวร้อยละ 1 ของน้ำหนักวัสดุประสาน

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>