แนวทางและการสำรวจความเห็นในด้านการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง แผงสถาปัตยกรรมภายนอกที่ทำจากคอนกรีตหล่อสำเร็จ

  • พรพิมลย์ นาคอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ชูชัย สุจิวรกุล
  • เอนก ศิริพานิชกร
คำสำคัญ: การออกแบบ, การผลิต, การติดตั้ง, แผงสถาปัตยกรรมภายนอก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการให้แนวทางการตรวจสอบตามที่กำหนดไว้ใน PCI Handbook และทำการสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ การผลิต และการติดตั้งแผงสถาปัตยกรรมภายนอกที่ทำจากคอนกรีตหล่อสำเร็จ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานก่อสร้างแผงสถาปัตยกรรมภายนอก งานวิจัยนี้ได้พัฒนาแบบสอบถามเพื่อสำรวจการคำนึงถึงการทำงานแผงสถาปัตยกรรมภายนอกจำนวน 3 ชุด สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย ผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ติดตั้ง แต่ละชุดของแบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เกี่ยวกับการคำนึงถึงการออกแบบ (ชุดที่ 1) การผลิต (ชุดที่ 2) และการติดตั้ง (ชุดที่ 3) แผงสถาปัตยกรรมภายนอก จากผลการสำรวจการคำนึงถึงแผงสถาปัตยกรรมภายนอกตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของ PCI ได้พบว่า ผู้ออกแบบมีระดับการคำนึงถึงอยู่ในระดับ
มาก ( ???? = 4.08, SD = 0.69) ผู้ผลิตมีระดับการคำนึงถึงอยู่ในระดับมากที่สุด ( ???? = 4.36, SD = 0.47) และผู้ติดตั้งมีระดับการคำนึงถึงอยู่ในระดับมากที่สุด( ???? = 4.25, SD = 0.57) นอกจากนี้ งานวิจัยนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ออกแบบ ผู้ผลิตและผู้ติดตั้งที่ส่วนใหญ่ได้ละเลยในการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง โดยพิจารณาจากผลการสำรวจที่ได้ระดับคะแนนน้อยสุด 4 - 5 อันดับสุดท้าย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาให้ความสำคัญในกระบวนการออกแบบ การผลิต และการติดตั้ง ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้แผงสถาปัตยกรรมภายนอกที่มีคุณภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโยธากับการศึกษา

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้