การศึกษาปัญหางานก่อสร้างระบบวิศวกรรมประกอบอาคารภายหลังการส่งมอบอาคารชุดแนวราบ

  • ฉัตรชัย ธนจิรัฏฐ์โรจน์ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ธิติมา แซ่คู สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ณัฐนนท์ รัตนไชย ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  • มงคล อัศวดิลกฤทธิ์ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: อาคารชุดแนวราบ, งานระบบวิศวกรรม, ปัญหา, การบริหารโครงการก่อสร้าง

บทคัดย่อ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการทำงานในช่วงของการก่อสร้าง แต่อย่างไรก็ดีปัญหาจากงานก่อสร้างภายหลังจากที่โครงการส่งมอบแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ปรับกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพในช่วงของการก่อสร้าง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความถี่พร้อมผลกระทบของปัญหาจากงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารภายหลังการส่งมอบงานอาคารชุดแนวราบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้พักอาศัยในอาคารชุดแนวราบจำนวน 400 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พักอาศัยในอาคารชุดแนวราบในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่มีราคาขาย 70,000-129,999 บาทต่อตารางเมตร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบว่าค่าดัชนีความรุนแรงของปัญหาที่มีค่ามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 1) ปัญหาสัญญาณอินเตอร์เน็ตมีความไม่เสถียร 2) ปัญหาปลั๊กไฟภายในห้องพักไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ 3) ปัญหาตู้เบรกเกอร์ติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าความคิดเห็นของผู้พักอาศัยในอาคารชุดที่มีราคาขายแตกต่างกันมีความถี่และผลกระทบจากปัญหาที่แตกต่างกัน  สุดท้ายงานวิจัยนี้ได้เสนอแนะการป้องกันปัญหาเพื่อเป็นแนวทางการบริหารโครงการก่อสร้างในอนาคตต่อไป

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด

ประวัติผู้แต่ง

ฉัตรชัย ธนจิรัฏฐ์โรจน์, สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

ธิติมา แซ่คู, สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร

ณัฐนนท์ รัตนไชย, ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้