การวางแผนตารางเวลางานแบบลีนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง

  • สมบัติ โพชนา
  • ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
คำสำคัญ: การวางแผนตารางเวลางานแบบลีน, โครงการก่อสร้างอาคารสูง, ความเหมาะสมระหว่างเวลากับค่าใช้จ่าย

บทคัดย่อ

บทความนี้ได้นำเสนอการวางแผนตารางเวลางานแบบลีนสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบตารางเวลางานที่สอดคล้องกับลักษณะงานและพฤติกรรมการทำงานของแรงงานก่อสร้างไทย โดยอาศัยหลักการวิเคราะห์กิจกรรมสายงานวิกฤต ร่วมกับการวิเคราะห์ความเหมาะสมระหว่างเวลากับค่าใช้จ่าย ภายใต้การจัดสรรกลุ่มแรงงานให้มีระยะเวลาการทำงานในแต่กลุ่มงานเท่ากัน ของงานระบบพื้นคอนกรีตอัดแรง อาคารคอนโดมิเนียม โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 20 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมย่อยสามารถ จัดแบ่งออกได้เป็นกลุ่มงาน และ กลุ่มแรงงาน ตามลักษณะงานที่ซ้ำ ๆ กัน ด้วยการกำหนดระยะเวลาก่อสร้างที่ 4 วัน 5 วัน 6 วัน 7 วัน และ 8 วัน ต่อชั้น พบว่าระยะเวลาและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่สุด คือ 5 วันต่อชั้น (แบ่งกิจกรรรมย่อยออกเป็น 5 กลุ่มงาน แต่ละกลุ่มงานใช้ระยะเวลาทำงาน 1 วัน) มีค่าใช้จ่ายทางตรงเท่ากับ 87,544 บาท และค่าใช้จ่ายทางอ้อมเท่ากับ 138,250 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเท่ากับ 225,794 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นวางแผนตารางเวลางานที่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะซ้ำ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง