กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดินเสริมแรงเพื่อรับแรงแผ่นดินไหว Download Download PDF