การศึกษาปัจจัยความพึงพอใจต่อสนามกอล์ฟและการก่อสร้างสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

  • ผศ.ชัยธวัฒน์ บุญหยง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • ผศ.ชาตรี งามเสงี่ยม
  • ภานุพงศ์ เพ็งผาย
คำสำคัญ: สนามกอล์ฟรำไพพรรณี, สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ, ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟรำไพพรรณีและสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่จะสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2566 โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 300 ชุด เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS โดยการหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ t- test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ที่มาใช้บริการสนามกอล์ฟและบุคลากรในมหาวิทยาลัยในระดับมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ( ????̅ = 4.62) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องรูปแบบสนามกอล์ฟ การมีบริการให้เช่ารถ ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในคลับเฮ้าส์ และ ปัจจัยด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (????̅ = 4.26) ที่ให้ความสำคัญในเรื่องการออกแบบทิวทัศน์โดยรอบให้มีความร่มรื่นสวยงาม อากาศถ่ายเทสะดวก ห้องน้ำและห้องแต่งตัวมีความสะอาด นอกจากนี้จากการสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจอยากใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่จะสร้างขึ้นและอยากให้มีห้องอาหาร ห้องโปรช็อป ห้องล็อกเกอร์ ห้องนวดบำบัด ร้านกาแฟ และห้องทดสอบวงสวิง และมีความคิดเห็นเหมือนกันในเรื่องของการให้มีการพัฒนาส่วนต่างๆ ของสนามกอล์ฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาศูนย์อาหารให้ดีขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง