กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นและเสถียรภาพของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ภายใต้สภาวะฝนตก Download Download PDF