การศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นและเสถียรภาพของกำแพงกันดินเสริมแรงด้วยวัสดุสังเคราะห์ภายใต้สภาวะฝนตก

  • บวรพงศ์ สุขเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อภินิติ โชติสังกาศ
  • วรากร ไม้เรียง
  • ประกิต ไชยศรี
คำสำคัญ: กำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์, การกระจายตัวของความชื้น, การวิเคราะห์เสถียรภาพ

บทคัดย่อ

บทความนี้ศึกษาพฤติกรรมการกระจายความชื้นและเสถียรภาพของกำแพงกันดินเสริมกำลังด้วยวัสดุสังเคราะห์ (Geosynthetic Reinforced Soil Wall, GRS wall) ภายใต้สภาวะฝนตกโดยนำข้อมูลที่ตรวจวัดในสนาม เช่น ปริมาณน้ำฝน แรงดันน้ำและความชื้นภายในกำแพงจากพื้นที่ศึกษาบริเวณทางหลวงชนบท กจ.4088 กม.7+650 ต.ปิล็อก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี มาใช้ในการสร้างแบบจำลองที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อมูลที่ตรวจวัดได้ในสนามโดยใช้คุณสมบัติดินที่ได้จากการทดสอบในห้องปฏิบัติการและปริมาณน้ำฝนที่บันทึกได้ในช่วงเวลา 2 ปี โดยเลือกช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนสะสมสูงมาวิเคราะห์ลักษณะการไหลซึมและพฤติกรรมการกระจายความชื้นภายในวัสดุถม ซึ่งผลการศึกษาพบว่าเมื่อเกิดฝนตกและมีการไหลซึมของน้ำฝนเข้าสู่โครงสร้างจะส่งผลให้ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยลดลง แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบระบายน้ำภายในวัสดุถมซึ่งสามารถนำใปใช้ในการพัฒนาการออกแบบและบำรุงกำแพง GRS ต่อไปในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>