การประเมินค่าดำเนินการงานก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสูง

  • ฉัตรชัย ตระกูลสันติรัตน์
  • เชิดศักดิ์ สุขศิริพัฒนพงศ์
  • วิศิษฏ์ศักดิ์ ทับยัง สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • วรวิทย์ โพธิ์จันทร์
คำสำคัญ: ค่าดำเนินการงานก่อสร้าง, โครงการก่อสร้างอาคารสูง, ข้อมูล ปฐมภูมิ, ข้อมูลทุติยภูมิ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาค่าดำเนินการงานก่อสร้าง (overhead cost) ของโครงการก่อสร้างอาคารสูง โดยการสำรวจ และเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)และข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) จากบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารสูงในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 13 โครงการ ซึ่งมูลค่าโครงการที่ไม่เกิน1,000 ล้านบาท ค่าดำเนินการงานก่อสร้างก่อสร้างประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงาน ค่าใช้จ่ายของคนงาน ค่าใช้จ่ายของที่พักคนงาน ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและประปา และค่าใช้จ่ายเครื่องจักร ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าค่าดำเนินการงานก่อสร้างมีค่าเพิ่มขึ้นตามมูลค่าโครงการที่เพิ่มขึ้น ค่าดำเนินการงานก่อสร้างเฉลี่ยมีค่าเท่ากับร้อยละ 18.44 ของมูลค่าโครงการ ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายของพนักงานร้อยละ 21.77 ค่าใช้จ่ายของคนงานร้อยละ 52.05 ค่าใช้จ่ายของที่พักคนงานร้อยละ 2.03 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและประปาร้อยละ 6.77 และค่าใช้จ่ายเครื่องจักรร้อยละ 4.04 ตามลำดับ ข้อมูลที่ได้มาเป็นประโยชน์อย่างมากในการประมาณราคาค่าก่อสร้างของโครงการก่อสร้างอาคารสูง สำหรับการประมูลงานและการบริหารงานก่อสร้างโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>