การศึกษาประสิทธิผลการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก

  • ภัทรพร พรเทพเกษมสันต์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • จุฑามาศ มหานุกูล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • พรรณพิมล วีระศิลปเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • มินตรา เดียรประโคน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ศุภกร ชุ่มชื่นจิตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
  • ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
คำสำคัญ: ประสิทธิผล, ผลิตภาพแรงงาน, งานก่อสร้าง, กิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก

บทคัดย่อ

      ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก ซึ่งเก็บข้อมูลการทำงานของคนงานในโครงการหมู่บ้านจัดสรร จังหวัดชลบุรี และแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การเก็บข้อมูลภาพรวมของโครงการด้วยวิธี Field Rating และเก็บข้อมูลของกลุ่มคนงานในกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กด้วยวิธี Five Minute Rating หลังจากนั้นจึงนำข้อมูลของคนงานในกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมาวิเคราะห์ด้วยวิธี Crew Balance Chart และเสนอวิธีการเพื่อปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานให้ดีขึ้น ข้อมูลที่ได้รวบรวมในการศึกษานี้ประกอบไปด้วยข้อมูลภาพรวมการทำงานของแรงงาน ขั้นตอนการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กและข้อมูลการทำงานของคนงานแต่ละคน ในการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผลการประเมินภาพรวมโครงการมีค่าประสิทธิผล (Effectiveness) เท่ากับ 66.31% ส่วนของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กมีค่าประสิทธิผล (Effectiveness) การทำงานของกิจกรรมเท่ากับ 45.83% โดยในการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพบว่าคนงานที่มีค่าประสิทธิผลสูงสุดเท่ากับ 95% และมีคนงานจำนวน 2 คนที่มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 0 ในการวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลการทำงานด้วยวิธี Crew Balance Chart ค่าประสิทธิผล (Effectiveness) ของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กเพิ่มขึ้นจาก 45.83% เป็น 68.75% ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน ได้แก่ การปรับวิธีการปฏิบัติงานของคนงานแต่ละคนเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการทำงาน และลดจำนวนคนงานที่ไม่จำเป็นลงซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าแรงและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของกิจกรรมติดตั้งโครงหลังคาเหล็กให้เพิ่มมากขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้