ผลกระทบของเส้นใยเหล็กต่อสมบัติเชิงกลและการคืบของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ผสมเถ้าก้นเตาบดละเอียด

  • ณัฐวัตร เหมือนเหลา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
  • ชัย จาตุรพิทักษ์กุล
คำสำคัญ: การแทนที่ในปริมาณสูง, คอนกรีตสมรรถนะสูง, คอนกรีต สมรรถนะสูงเสริมเส้นใย, เถ้าก้นเตา, เส้นใยเหล็ก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาสมบัติเชิงกลและการคืบของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียด (GBA) เป็นวัสดุประสานร่วมกับเส้นใยเหล็ก โดยใช้เถ้าก้นเตาที่มีความละเอียดสูง (มีปริมาณอนุภาคค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 น้อยกว่าร้อยละ 1 โดยน้ำหนัก) แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ร้อยละ 70 โดยน้ำหนักของวัสดุประสาน นอกจากนี้ใช้เส้นใยเหล็กชนิดตรง ขนาดความยาว 13 และ 20 มม และเส้นใยเหล็กชนิดงอปลาย ขนาดความยาว 35 มม ร้อยละ 0.5 และ 1.0 โดยปริมาตรของคอนกรีต ทุกส่วนผสมคอนกรีตกำหนดปริมาณวัสดุประสานคงที่เท่ากับ 600 กก/ม3 และใช้อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.27 ควบคุมค่าการไหลแผ่ระหว่าง 650-750 มม และควบคุมระยะเวลาของการไหลถึง 500 มม อยู่ในช่วงระหว่าง 5-20 วินาที โดยการใช้สารลดน้ำพิเศษ ศึกษากำลังอัด โมดูลัสยืดหยุ่น กำลังรับแรงดัด และการคืบของคอนกรีต ผลการศึกษาพบว่ากำลังอัดของคอนกรีตสมรรถนะสูงที่ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดปริมาณสูงในอัตราร้อยละ 70 โดยน้ำหนักของวัสดุประสานร่วมกับเส้นใยเหล็กชนิดงอปลายร้อยละ 1.0 โดยปริมาตร ให้ค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน สูงถึง 80.4 เมกะปาสคาล การเพิ่มขนาดความยาวของเส้นใยเหล็กช่วยเพิ่มค่ากำลังรับแรงดัดและค่าความเหนียวให้กับคอนกรีต นอกจากนี้การเพิ่มปริมาณของเส้นใยเหล็กมีส่วนช่วยให้คอนกรีตมีค่าการคืบที่ลดลง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>