กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงกระบวนการก่อฉาบด้วยเทคนิคลีน Download Download PDF