กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กำลังอัดของปริซึมผนังคอนกรีตมวลเบา เสริมกำลังด้วยเฟอร์โรซีเมนต์และตะแกรงเหล็กฉีก Download Download PDF