อิทธิพลของสารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษและไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียต่อสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของส่วนผสมมอร์ตาร์

  • ณัฏฐชัย ทรัพย์วิไล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
  • ภัทรพล จินดาศิริพันธ์
  • พิชชา จองวิวัฒสกุล
  • วิบูลย์ลักษณ์ พึ่งรัศมี
  • สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
คำสำคัญ: สารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษ, ไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรีย, มอร์ตาร์ซ่อมแซมตัวเอง, กระบวนการการชักนำการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนตด้วยแบคทีเรีย

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของมอร์ตาร์ที่ใช้สารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษ (SAP) ร่วมกับไมโครแคปซูลสปอรแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกระบวนการการชักนำการตกตะกอนแคลเซียมคาร์บอเนต (MICP) โดยปริมาณไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียที่ใช้คือ0.25% 0.5% และ 1.0% ของน้ำหนักของซีเมนต์ และมีการควบคุมปริมาณสารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษไว้ที่ 4% ของน้ำหนักซีเมนต์ จากการศึกษาพบว่าค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ที่ใส่สารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษ 4%ควบคู่กับไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียและสารอาหารสามารถรักษาค่าการไหลแผ่ให้อยู่ในช่วงมาตรฐาน ASTM C109M สำหรับการศึกษาด้านกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน ตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใส่สารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษ 4%ควบคู่กับปริมาณไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรีย 0.25% และสารอาหารมีกำลังอัดที่เทียบเท่ากับตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใส่เพียงสารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษและสารอาหาร หรือตัวอย่างมอร์ตาร์ที่ใส่เพียงไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียและสารอาหาร ดังนั้นการใช้สารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษร่วมกับไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียในมอร์ตาร์จึงเป็นการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลและกายภาพของมอร์ตาร์ได้อย่างเหมาะสมในขณะที่ยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดประสิทธิภาพในด้านการซ่อมแซมตัวเองได้ในอนาคต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-07
How to Cite
[1]
ทรัพย์วิไลณ., จินดาศิริพันธ์ภ., จองวิวัฒสกุลพ., พึ่งรัศมีว., และ ลิขิตเลอสรวงส., “อิทธิพลของสารพอลิเมอร์ดูดซับขั้นพิเศษและไมโครแคปซูลสปอร์แบคทีเรียต่อสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลของส่วนผสมมอร์ตาร์”, ncce27, ปี 27, น. MAT16-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>