การศึกษาเทคนิคการประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อประเมินสภาพทางกายภาพของพื้นผิวจราจร

  • กิตติคุณ จิตไพโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พชร เครือวิทย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ กรุงเทพฯ
คำสำคัญ: การประมวลผลภาพ, อากาศยานไร้คนขับ, การตรวจสอบด้วยสายตา, พื้นผิวจราจร, การตรวจสอบโครงสร้างสะพาน

บทคัดย่อ

ความสมบูรณ์ของโครงสร้างสะพานเป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นในโครงข่ายคมนาคม การตรวจสอบความเสียหายด้วยวิธีการตรวจสอบด้วยสายตา (Visual Inspection) เป็นการตรวจสอบเพื่อบ่งชี้ถึงสภาพการใช้งานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันและความเสื่อมสภาพ ตลอดจนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโครงสร้าง โดยการสำรวจสะพานต้องจำเป็นต้องปิดช่องทางจราจรบางส่วน เพื่อทำการประเมิน และบันทึกข้อมูลของโครงสร้างเชิงกายภาพ (Physical Condition) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาปฏิบัติงานนาน อาจส่งผลต่อสภาพการติดขัดของการจราจร รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้ตรวจสอบ งานวิจัยนี้ได้ศึกษาและนำเสนอเทคนิคการตรวจสอบความเสียหายพื้นผิวจราจรของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน (Unmanned Aerial Vehicle: UAV, Drone) ในการเก็บข้อมูลภาพที่บันทึกภาพความเสียหาย เพื่อหาพื้นที่ ขนาด และรูปร่างที่สนใจ และนำเสนอเทคนิควิธีการประมวลผลภาพ เพื่อวัดปริมาณพื้นที่ความเสียหาย

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง