การประยุกต์ใช้แบบจำลองเสมือนจริงในการช่วยลดการเปลี่ยนแปลงงานในช่วงการก่อสร้าง

  • วุฒิภัทร วัชรพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • นพดล จอกแก้ว
คำสำคัญ: สภาพแวดล้อมเสมือนจริง, การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง, โครงการก่อสร้าง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริงมาใช้ในการก่อสร้าง ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงงานในโครงการก่อสร้าง จึงทำการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อประยุกต์ใช้ในการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงงานในโครงการก่อสร้าง สมมติฐานของงานวิจัยนี้คือ ความรู้สึกของผู้ทดสอบที่วัดโดยใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และสภาพแวดล้อมการก่อสร้างจริงก็ไม่ต่างกัน สมมติฐานได้รับการทดสอบโดยความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามที่เปรียบเทียบระหว่างความรู้สึกที่วัดโดยเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กับสภาพแวดล้อมจริง กรณีศึกษา 2 กรณี ในโครงการก่อสร้างจริงถูกนำมาใช้ในการทดลอง ผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คนได้รับเลือกให้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างและเปรียบเทียบความรู้สึกระหว่างการใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง กับสถานการณ์จริง จากนั้นนำการวิเคราะห์ทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้เทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง และสถานการณ์จริงในโครงการก่อสร้างสำหรับทั้งสองกรณีศึกษาไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าอาจนำเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมเสมือนจริง มาใช้เพื่อลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้