การพัฒนายางธรรมชาติผสมคาร์บอนแบล็คสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นรักษ์โลก

  • วสวัตติ์ เหมือนขาว โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา
  • โชคชัย แจวิจารณ์
  • ศรัณญ์ กาญจนทัด
  • ชัยยุทธ มีงาม
คำสำคัญ: แผ่นปูพื้นรักษ์โลก, คาร์บอนแบล็ค, น้ำยางธรรมชาติ

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนผสมในการผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นรักษ์โลกโดยผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูป และเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นปูพื้นรักษ์โลก วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์แผ่นปูพื้นรักษ์โลก ประกอบด้วยยางธรรมชาติ 1 กิโลกรัม คาร์บอนแบล็คที่ได้จากการขยะพลาสติก 3.30 phr และ 23.30 phr อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ 5 phr กรดฟอร์มิก 80 ml กำมะถัน 5 phr และหินเกล็ด วิธีการทดลอง ทำการขึ้นรูปน้ำยางธรรมชาติและส่วนผสม อบที่อุณหภูมิ 60 0 C จำนวน 25 ชั่วโมง และอัดด้วยครื่องอัดไฮดรอลิกและตั้งอุณหภูมิ 120 0 C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทำการรตรวจสอบทางกายภาพ และทดสอบสมบัติทางกล ผลการศึกษาพบว่า แผ่นปูพื้นรักษ์โลกมีลักษณะทางกายภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 2377-2559 ความต้านแรงดัด เท่ากับ 4.824 และ 5.760 MPa ค่าความต้านทานแรงดึง เท่ากับ 188.33 และ 234.33 MPa ค่าความแข็งของแผ่นปูพื้นรักษ์โลกแข็งในระดับปานกลางตามมาตรฐาน มอก. 2377-2559 และการดูดซับน้ำเป็นตามมาตรฐาน มอก. 387-2531 แผ่นปูพื้นรักษ์โลกมีคุณสมบัติสำหรับปูพื้นนอกอาคาร เนื่องจากมีค่าความแข็งปานกลาง มีความต้านแรงดัด และมีความยืดหยุ่นสูง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง