การวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของโครงสร้างอาคารก่อนและหลังการเสริมกำลัง เนื่องจากการต่อเติมโครงสร้างเหล็กบนดาดฟ้าของอาคาร

  • ไพโรจน์ ศรีอ่อน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  • สหรัฐ พุทธวรรณะ
คำสำคัญ: โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก, ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง, ดรรชนีความน่าเชื่อถือ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของโครงสร้างคานและพื้นชั้นดาดฟ้าของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 6 ชั้น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก่อนและหลังการออกแบบปรับปรุงเสริมกำลัง ด้วยวิธี CFRP, แผ่นเหล็ก และferrocement เพื่อให้โครงสร้างพื้นและคานสามารถรับน้ำหนักโครงสร้างส่วนที่ต่อเติมเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องเรียน การวิเคราะห์ใช้วิธีการคำนวณหาโมเมนต2ดัดและแรงเฉือนของโครงสร้างคานและพื้นที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงเสริมกำลัง นำมาเปรียบเทียบกันว่ามีความแตกต่างกันเพียงใด จากนั้นจึงนำค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือของโครงสร้างหลังการปรับปรุงเสริมกำลัง มาเทียบกับค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือเป้าหมาย ผลของการปรับปรุงเสริมกำลังทำให้ค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือหลังการเสริมกำลัง มีค่ามากกว่าค่าดรรชนีความน่าเชื่อถือก่อนเสริมกำลัง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้