การระบุและประเมินความเสี่ยงของบริษัทรับเหมาปรับปรุงภายในอาคาร

  • ภูมิคณา วิชัยภูมิ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • สุชัญญา โปษยะนันทน์
คำสำคัญ: การระบุความเสี่ยง, การประเมินความเสี่ยง, ผู้รับเหมาก่อสร้าง

บทคัดย่อ

ผู้รับเหมางานก่อสร้างต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งความเสี่ยง ทางด้านเทคนิคและสัญญา ทางด้านเศรษฐกิจการเงินและสังคม การบริหาร โครงการ ความเสี่ยงภายนอกและสภาพพื้นที่โครงการ การบริหารงาน ก่อสร้างควรมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกันและเชิงรุกช่วยให้ โครงการประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาหาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อบริษัทรับเหมาปรับปรุงอาคาร โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลจากกลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่งเป็น ผู้จัดการโครงการ วิศวกร สถาปนิก โฟร์แมน และ จป. เทคนิค ซึ่งสามารถสรุปความเสี่ยงซึ่งมีโอกาสที่มีจะเกิดความเสี่ยงสูงและ ส่งผลกระทบมากในการดำเนินกิจการก่อสร้างได้ 3 ประเภทได้แก่ การ บริหารการเงิน ความล่าช้าในงานก่อสร้าง และความปลอดภัย และเสนอ แนวทางตอบสนองความเสี่ยงในงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่อเหตุการณ์ที่ ส่งผลกระทบที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้