ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

  • เปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • นาถ สุขศีล สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
คำสำคัญ: การตัดสินใจ, บ้านพักอาศัย, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ด้านประชากรศาสตร์และด้านส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงผู้บริโภคที่สามารถนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้สนใจที่จะลงทุนธุรกิจประเภทนี้ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาสแข่งขันได้ในตลาดและสอดคล้องต่อความต้องการของผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่ยังไม่มีบ้านพักอาศัย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม จำนวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม มีดังนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี ประกอบอาชีพรับราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด จำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน ประเภทบ้านพักอาศัยที่ต้องการซื้อเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว ขนาดที่ดิน 50-75 ตารางวา จำนวน 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ 2 ที่จอดรถ งบประมาณ 1,000,001-2,000,000 บาทวัตถุประสงค์ในการซื้อบ้านพักอาศัยเพื่อต้องการที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อด้วยตนเอง โดยการผ่อนชำระกับธนาคาร รู้จักโครงการบ้านพักอาศัยผ่านทางสื่อออนไลน์(Website/Facebook/line) สาเหตุที่ตัดสินใจเลือกซื้อเพราะใกล้ที่ทำงาน ใช้จำนวน 3 โครงการ เพื่อเปรียบเทียบในการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านพักอาศัย ส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะซื้อบ้านพักอาศัยในระยะเวลามากกว่า 1 ปี จากการวิเคราะห์แบบถดถอยโลจิสติกพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้