สมบัติทางวิศวกรรมของดินลูกรังปรับปรุงคุณภาพด้วยซีเมนต์และเสริมแรงด้วยเส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์

  • ขวัญจิรา หมั่นบำรุงศาสน์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • พานิช วุฒิพฤกษ์
  • อิทธิพล มีผล
  • ศิริพัฒน์ มณีแก้ว
คำสำคัญ: ดินลูกรัง, ดินซีเมนต์ลูกรัง, การปรับปรุงคุณภาพดิน, เส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์

บทคัดย่อ

ดินลูกรังมีความหนาแน่นเหมาะสำหรับนำมาบดอัดในงานถนน แต่มีคุณสมบัติไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณความชื้นและสภาวะแวดล้อม ทำให้บางครั้งดินลูกรังที่นำมาใช้มีคุณภาพไม่เพียงพอสำหรับนำมาใช้เป็นวัสดุในงานชั้นทาง เนื่องจากไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมพื้นฐานของดินลูกรังโดยผสมกับซีเมนต์และเสริมกำลังด้วยเส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์ใช้แล้ว ปริมาณปูนซีเมนต์ร้อยละ 3 มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับดินลูกรังที่ควบคุมความหนาแน่นและปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่สุด ระยะเวลาการบ่ม 28 วัน โดยให้ค่ากำลังรับแรงอัดแบบไม่จำกัดของตัวอย่างทั้งแบบไม่ต้องแช่น้ำและแช่น้ำเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการทดสอบสูงกว่าเกณฑ์กำหนด จากนั้นนำเส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์ใช้แล้วมาผสมในดิน 1% 2% 3% 4% และ 5% ต่อน้ำหนักดินแห้ง เปอร์เซ็นต์เส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์ใช้แล้วที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเสริมกำลังคือร้อยละ 3 โดยนำมาทดสอบแรงดึงแบบแยกส่วนซึ่งให้ค่าความต้านทานแรงดึงสูงสุด 4.90 กก./ตร.ซม. จากการทดสอบการดัดงอของคานที่เสริมด้วยเส้นใยเหล็กจากยางรถยนต์ใช้แล้วได้เพิ่มความต้านทานแรงดึงของดินลูกรังซีเมนต์โดยมีค่าความต้านทานการดัดเพิ่มขึ้น -70%

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้