การตอบสนองของผู้ขับขี่บริเวณป้ายแจ้งเตือนความเร็ว

  • วันชนก เชื้อทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • วศิน เกียรติโกมล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คำสำคัญ: ความเร็วที่กฎหมายกำหนด, ป้ายแจ้งเตือนความเร็ว, พฤติกรรมการตอบสนองของผู้ขับขี่

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของผู้ขับขี่ขณะผ่านป้ายแสดงความเร็ว การศึกษานี้ทำการวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงความเร็วของผู้ขับขี่ในแต่ละช่วงระยะทาง 120 เมตรก่อนและหลังผ่านป้ายแสดงความเร็วที่ติดตั้งบนทางหลวงหมายเลข 32 ฝั่งขาออกจากกรุงเทพมหานคร ช่วงระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสิงห์บุรี ข้อมูลความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ในการศึกษานี้ได้จากการเก็บบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยอากาศยานไร้คนขับและการประมวลผลภาพ จากนั้น ทำการวิเคราะห์ด้วยการทดสอบสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงความเร็วของยานพาหนะในตำแหน่งต่างๆ ขณะผ่านป้ายแสดงความเร็ว ผลการศึกษาพบว่า  ความเร็วเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.0 - 36.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีค่าเกินความเร็วจำกัดหลังผ่านป้ายแรกของแต่ละคู่ และเมื่อผ่านป้ายที่สองของแต่ละคู่ ความเร็วเฉลี่ยจะลดลง 1.1 - 2.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีค่าต่ำกว่าความเร็วจำกัดหลังผ่านป้ายที่สองของแต่ละคู่ การศึกษานี้พบว่า การติดตั้งป้ายลักษณะเป็นคู่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกัน โดยมีการตอบสนองที่ดีในตำแหน่งป้ายที่สองของแต่ละคู่ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานี้จะสามารถช่วยกำหนดแนวทางการใช้งานป้ายแสดงความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์