การศึกษาเชิงทดลองด้านกำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงร่วมกับเหล็กรับแรงอัดโดยใช้การยึดติดแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนภายนอก

  • ยศ สมพรเจริญสุข ภาควิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จ.กรุงเทพฯ
  • วิกร โตวราพงศ์
  • ปฏิภาณ จันทรวิชิต
  • Damang Dy
  • ธนัท นกเอี้ยงทอง
คำสำคัญ: พอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอน, การหลุดล่อนที่ผิวสัมผัสภายใน, ความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก, การวิบัติล่วงหน้าก่อนเวลากำหนด

บทคัดย่อ

การศึกษาเชิงทดลองสําหรับคานคอนกรีตที่มีเหล็กเสริมรับแรงดึงและเหล็กเสริมรับแรงอัดและเสริมกําลังดัดด้วยการยึดติดแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนจากภายนอกที่ผิวหน้ารับแรงดึงของคอนกรีตโดยที่ปลายทั้งสองข้างของแผ่น CFRP มีการรัดรอบโดยสมบูรณ์เพื่อป้องกันการวิบัติล่วงหน้าก่อนเวลากําหนดอันเนื่องมาจากการหลุดล่อนที่ผิวสัมผัสภายในตรงบริเวณปลายแผ่นระหว่างแผ่น CFRP และคานคอนกรีต หรือเกิดการแยกตัวออกของคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมโดยที่คานรับแรงกระทําเพิ่มขึ้นทางเดียวแบบสมมาตรได้มีการนําเสนอไว้ในบทความนี้เพื่อหาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกและผลการตอบสนองของการแอ่นตัว ค่าพารามิเตอร์ที่สนใจประกอบไปด้วยกําลังอัดของคอนกรีตและตําแหน่งของการให้แรงกระทําที่ส่งผลกระทบต่อน้ําหนักบรรทุกแตกร้าวแรก น้ําหนักบรรทุกคราก น้ําหนักบรรทุกจากการหลุดล่อน น้ําหนักบรรทุกประลัย อีกทั้งได้มีการพิจารณารูปแบบของการวิบัต

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20
How to Cite
[1]
สมพรเจริญสุขย., โตวราพงศ์ว., จันทรวิชิตป., D. Dy, และ นกเอี้ยงทองธ., “การศึกษาเชิงทดลองด้านกำลังดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดึงร่วมกับเหล็กรับแรงอัดโดยใช้การยึดติดแผ่นพอลิเมอร์เสริมเส้นใยคาร์บอนภายนอก”, ncce27, ปี 27, น. STR17-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมโครงสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้