การวิเคราะห์กำลังรับแรงของฐานรากเสาเข็มฝังลึกในดินเหนียวด้วยวิธีไฟไนท์อีลิเมนต์

  • ชลดา กาญจนกุล ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • ทักษกร พรบุญญานนท์
  • ธนันท์ ชุบอุปการ
คำสำคัญ: ฐานรากเสาเข็ม, ไฟไนท์อีลิเมนต์, กำลังรับแรงแบกทาน, ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์กำลังรับแรงแบกทานและพฤติกรรมการทรุดตัวของฐานรากเสาเข็มสำหรับอาคารบ้านเรือน โดยใช้ข้อมูลพารามิเตอร์จากรายงานผลการเจาะสำรวจดิน (Boring log) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ไฟไนท์อีลิเมนต์แบบ 2 มิติ โดยการจำลองสภาพดินเหนียวด้วยวัสดุแบบ Mohr-coulomb และไม่ระบายน้ำ (Undrained) ในส่วนของเสาเข็มจะมีคุณสมบัติของวัสดุแบบอิลาสติกโดยชิ้นส่วนเชื่อมต่อระหว่างดินและโครงสร้างถูกใช้ตลอดความยาวระหว่างผิวสัมผัสของเสาเข็ม ผู้วิจัยนำเสนอผลสรุปเป็นรูปแบบคู่มือการรับน้ำหนักของเสาเข็มตอกสี่เหลี่ยมขนาดแตกต่างกันเพื่อเป็นประโยขน์ต่อชุมชนของผู้อยู่อาศัยในความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาชุมชน (องค์การมหาชน) กับ ศูนย์วิจัยด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-20

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้