การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และความจริงเสมือนเพื่อการตรวจสอบความขัดแย้ง

  • รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ฮาริส ได้เจริญสุข ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • พีรพัทธ์ เกียรติชวกุล ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
  • ภัทรพล ธนาภัทรหิรัญ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ: แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, ความจริงเสมือน, การตรวจสอบความขัดแย้ง

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอการประยุกต์ใช้โปรแกรมขึ้นรูปแบบจำลองสารสนเทศอาคารประกอบกับการเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพและการนำเสนอผ่าน ความจริงเสมือนผ่านกล้องสามมิติ เพื่อมุ่งลดปัญหาการใช้เวลาค่อนข้างมากในการค้นหากรณีที่มีจุดความขัดแย้งหลายจุด ให้ผู้ใช้งานเข้าถึงการแสดงผล ตรวจความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วและเห็นภาพง่ายขึ้น นำไปสู่การตัดสินใจปรับแก้ไขแบบจำลอง ผู้วิจัยได้ทำการทดลองโดยสร้างแบบจำลองงานโครงสร้าง และงานระบบของอาคาร 2 ชั้นเป็นกรณีศึกษา และเขียนกระบวนการทำงานขึ้น กระบวนการดังกล่าวถูกประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานแบบจำลอง สารสนเทศอาคารและได้รับความเห็นว่าสามารถลดเวลาทำงานในกรณีที่มีรายงานความขัดแย้งที่มีจำนวนมากได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
How to Cite
[1]
รู้แทนคุณร., ได้เจริญสุขฮ., เกียรติชวกุลพ., และ ธนาภัทรหิรัญภ., “การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพสำหรับแบบจำลองสารสนเทศอาคาร และความจริงเสมือนเพื่อการตรวจสอบความขัดแย้ง”, ncce27, ปี 27, น. BIM11-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา