การเปรียบเทียบการคำนวณปริมาณวัสดุงานระบบสำหรับอาคารพักอาศัยด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

  • ผศ.ดร.เพชร์รัตน์ ลิ้มสุปรียารัตน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • บุษบา ทวีโคตร
  • พงศธร โพธิ์คำ
  • ชาญยุทธ กาฬกาญจน์
คำสำคัญ: การคำนวณปริมาณวัสดุ, อาคารพักอาศัย, งานระบบ, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร

บทคัดย่อ

ในการคำนวณปริมาณวัสดุสำหรับงานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลโดยใช้แบบก่อสร้างระบบ 2 มิติมีความซับซ้อนเนื่องจากแบบรูปแสดงเพียงแนวการ วางท่อที่เป็นแนวราบ แต่ในการดำเนินงานจริง ท่อถูกติดตั้งตามความยาวทั้งในแนวราบ แนวเอียง และแนวดิ่ง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการ คำนวณปริมาณวัสดุ งานวิจัยนี้จึงนำเสนอการคำนวณปริมาณวัสดุสำหรับงานระบบโดยใช้เทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคารซึ่งใช้ข้อมูลการติดตั้งท่อ ในงานระบบที่หน่วยงานก่อสร้างจริงจากการสำรวจและสัมภาษณ์ผู้ควบคุมงาน และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับเอกสารรายการประมาณวัสดุก่อสร้างของ ผู้รับเหมาเสนอต่อเจ้าของงาน กรณีศึกษาที่ใช้เป็นอาคารพักอาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยขนาด 240 ตารางเมตร และ 285 ตารางเมตร ผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณปริมาณวัสดุจากการคำนวณโดยการประมาณด้วยวิธีดั้งเดิมมากกว่าปริมาณวัสดุจากแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สาเหตุ ของความแตกต่างของปริมาณมาจาก 3 สาเหตุหลัก คือ 1)การปรับเปลี่ยนแนวการติดตั้งท่อในงานระบบในพื้นที่จริง 2) หลักการประมาณวัสดุของ ผู้รับเหมาที่ไม่ชัดเจน 3) ปริมาณการเผื่อวัสดุสำหรับวิธีการดั้งเดิมมีความซ้ำซ้อน แบบจำลองสารสนเทศอาคารจึงสามารถช่วยในการกำหนดแนวการติดตั้ง ท่องานระบบให้มีความชัดเจนซึ่งช่วยให้การประมาณปริมาณวัสดุมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
การประยุกต์ใช้ BIM สำหรับงานวิศวกรรมโยธา