การคำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรสำหรับหลุมฝังกลบโดยใช้การสำรวจด้วย ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ

  • จุฬาวัลย์ นนตะพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • อนุจิตร ภูมิพันธ์
  • ศิวา แก้วปลั่ง
คำสำคัญ: การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ, บ่อฝังกลบขยะมูลฝอย, แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลข

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางการคำนวณการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรของบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย จากการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ กรณีศึกษาบ่อขยะเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีขั้นตอนการการศึกษาประกอบด้วย การวางแผนการบิน การเตรียมความพร้อมก่อนบินเก็บข้อมูล การบินถ่ายภาพโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ การประมวลผลภาพและการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษานี้มุ่งเน้นไปที่วิธีการคำนวณปริมาตรโดยใช้แบบจำลองภูมิประเทศเชิงเลขจากการสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ โดยทำบินถ่ายภาพเก็บข้อมูลหลายช่วงเวลา รวมระยะเวลา 6 เดือน เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาตรที่บ่อฝังกลบขยะ ผลการวิเคราะห์พบว่ามีความแตกต่างของปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง ผลที่ได้แสดงให้เห็นว่าการสำรวจบ่อฝังกลบ โดยใช้การสำรวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คน สามารถช่วยสำหรับการวางแผนที่ดีขึ้นในการจัดการบ่อฝังกลบขยะได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์