กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในก่อสร้าง โดยประยุกต์เทคนิคลีน Download Download PDF