กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของโครงสร้างอาคารก่อนและหลังการเสริมกำลัง เนื่องจากการต่อเติมโครงสร้างเหล็กบนดาดฟ้าของอาคาร Download Download PDF