การศึกษาความสามารถในการเคลือบผิวและกันน้ำของแอสฟัลต์อิมัลชันผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้น

  • วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • กรกฎ นุสิทธิ์
  • พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
  • พิทยุตม์ เจริญพันธุ์
  • จีรพงษ์ เหล่าน้ำใส
คำสำคัญ: น้ำยางพาราธรรมชาติ, แอสฟัลต์อิมัลชัน, ปรับปรุงคุณสมบัติ, การปะซ่อมผิวทาง, ความสามารถในการเคลือบหินและกันน้ำ

บทคัดย่อ

แอสฟัลต์หรือยางมะตอย เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมก่อสร้างถนน มีคุณสมบัติในการประสานหรือยึดเกาะวัสดุมวลรวมเข้าด้วยกัน จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ผ่านมาพบว่าเมื่อนำแอสฟัลต์ซีเมนต์ชนิดผสมร้อนผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติ แล้วสามารถปรับปรุงคุณสมบัติบางประการของแอสฟัลต์ซีเมนต์ให้ดีขึ้น ทำให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาการนำแอสฟัลต์อิมัลชัน ซึ่งเป็นแอสฟัลต์ชนิดผสมเย็น(Cold Mix Asphalt) ชนิด CMS-2h สำหรับปะซ่อมผิวทางมาผสมกับน้ำยางพาราธรรมชาติและศึกษาคุณสมบัติและประสิทธิภาพของส่วนผสม สำหรับงานวิจัยนี้ได้นำแอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS-2h ผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้นที่สูตรอัตราส่วนผสมร้อยละ 1, 3 และ 5 และทดสอบความสามารถในการเคลือบหินและกันน้ำตามมาตรฐาน ASTM D 244 ก่อนที่จะนำไปผสมกับวัสดุมวลรวมเพื่อใช้งานเป็นวัสดุปะซ่อมผิวทาง เนื่องจากการทดสอบคุณสมบัติ
ดังกล่าวแสดงถึงการทนต่อความชื้นและป้องกันการหลุดล่อน ซึ่งจำเป็นต่อการพิจารณาการนำผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์อิมัลชันผสมน้ำยางพาราธรรมชาติไปใช้งาน โดยมาตรฐานการทดสอบของวัสดุมวลรวมในสภาวะเปียกอยู่ที่ร้อยละ 60 และวัสดุมวลรวมในสภาวะแห้งอยู่ที่ร้อยละ 80 ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนผสมที่สามารถนำมาใช้งานได้คือแอสฟัลต์อิมัลชันชนิด CMS-2h ผสมยางพาราชนิดเข้มข้นร้อยละ 1

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-05
How to Cite
[1]
ขันคำนันต๊ะว., นุสิทธิ์ก., จิตเสงี่ยมพ., เจริญพันธุ์พ., และ เหล่าน้ำใส จ., “การศึกษาความสามารถในการเคลือบผิวและกันน้ำของแอสฟัลต์อิมัลชันผสมน้ำยางพาราธรรมชาติเข้มข้น”, ncce27, ปี 27, น. MAT49-1, ก.ย. 2022.
สาขาของบทความ
วิศวกรรมวัสดุก่อสร้าง

แนะนำบทความที่มีผู้เขียนคนเดียวกันกับบทความนี้

1 2 > >>