กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งเพื่อประเมินความชื้นและรอยแตกจากการแห้งระเหยของดินเม็ดละเอียด Download Download PDF