กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กรอบความคิดของรายละเอียดการพิจารณาข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ ของรัฐ พ.ศ. 2556 กับ พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 Download Download PDF