การศึกษาการจัดการการจราจรบริเวณทางแยกที่มีรูปแบบต่างกันด้วยแบบจำลองด้านการจราจร

  • ธนา น้อยเรือน หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคคลล้านนา
  • ชาคริต ชูวุฒยากร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
  • อัครพงษ์ เทพแก้ว หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
  • ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
คำสำคัญ: การจัดการการจราจร, รูปแบบทางแยก, แบบจำลองด้านการจราจร

บทคัดย่อ

การจราจรที่หนาแน่นมีสาเหตุมาจากมีจุดกำเนิดและดึงดูดการเดินทางในพื้นที่จำนวนมากและกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่คิดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานคร (ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2565) การจัดการด้านการจราจรที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการเดินทางและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ การจราจรติดขัดมักเกิดขึ้นบริเวณที่ยานพาหนะหยุดหรือชะลอตัว จากการศึกษาในอดีตมักจะมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุและปัญหาทางด้านมลพิษ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสร้างเส้นทางใหม่ การเพิ่มและขยายช่องทางจราจร การศึกษานี้ศึกษารูปแบบการจัดการจราจรที่ทางร่วมทางแยก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่สอดคล้องกับปริมาณการจราจรที่เกิดขึ้น ผ่านการรวบรวมข้อมูลด้านการจราจร ได้แก่ ความเร็ว เวลาในการเดินทาง อัตราการไหล และปริมาณการจราจร และลักษณะทางกายภาพที่ใช้เป็นกรณีศึกษา พร้อมทั้งประยุกต์ใช้แบบจำลองด้านการจราจรระดับจุลภาคในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการศึกษา โดยกำหนดรูปแบบการจัดการทางแยกที่แตกต่างกัน 5 ลักษณะ คือ ทางแยกที่มีสัญญาณไฟและไม่มีสัญญาณไฟ วงเวียนทั่วไปและที่มีทางเบี่ยงซ้าย และการบังคับเลี้ยว การศึกษานี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทางแยกและเข้าใจพฤติกรรมยานพาหนะที่เข้าสู่ทางแยกและทราบผลกระทบของการจราจรกับรูปแบบทางแยกที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการออกแบบทางแยกที่มีความเหมาะสมกับปริมาณการจราจรในอนาคตต่อไปได้

จำนวนการดาวน์โหลด

ยังไม่มีข้อมูลการดาวน์โหลด
เผยแพร่แล้ว
2022-09-19
สาขาของบทความ
วิศวกรรมขนส่ง จราจรอัจฉริยะ และโลจิสติกส์